Med leveransen av vår nya stora specialutrustade spolbil ökar vi vår kapacitet avsevärt till vår ordinarie maskinpark för slamsugning, tömning och spolning av större ledningsnät och avloppsanläggningar.

Med hjälp av den nya stora slambilen utför vi alla typer av uppdrag såsom slamsugning, tömning och renspolning av fettavskiljare, oljeavskiljare, slamavskiljare, septitankar och trekammarbrunnar. Vi erbjuder även regelbunden tömning av t.ex. dagvattenbrunnar och dagvattenledningar och transporterar avfallet till avsedd avfallstation eller reningsverk.

Slamsugning av tvättrännor med ADR tillstånd

Hödens Spol & Avloppsteknik har nödvändiga tillstånd för ADR transporter. Dvs att vi med den nya stora spolbilen med ADR tillstånd kan ta hand om och transportera farligt avfall och gods. Spolbilen är specialkonstruerad efter speciella regler, krav och fastställda normer med bl.a mobila tryckkärl. Med ADR tillståndet kan vi i enlighet med kraven genomföra slamsugning och tömning av tvättrännor och transportera farligt gods såsom spillvatten och vätskor till avsedd plats för rätt hantering.

Miljöklassad för att genomföra  spoltjänster i städer

Vår nya spolbil är dessutom miljöklassad för körning i städer, vilket innebär att vi kan erbjuda våra spoltjänster med den större spolbilen även i orter, städer och tätbebyggda områden.

Ny spolbil för slamsugning-tomning och spolning8 kubikmeter vatten för stamspolning

Med en kapacitet av 8 kubikmeter i färskvattentanken kan vi åta oss de flesta spolningsuppdrag som våra kunder ger oss förtroendet att genomföra. Det handlar oftast om stamspolningar och spolningar av avloppsledningar och ledningsstammar genom s.k. hetvattenspolning men även uppdrag att spola färskvattenbrunnar.

9 kubikmeter slam för slamsugning och tömning

Med en tank som rymmer 9 kubikmeter slam har vi med den nya egna bilen ökat får kapacitet för slamsugning och tömning avsevärt. Eftersom det dessutom är vår egen bil har vi möjlighet att ge våra kunder snabbare service. Det handlar om att snabbt kunna åka ut på större uppdrag, utan att behöva hyra en bil av extern part som då kanske är upptagen på annat håll. Med en egen stor spolbil är vi alltid redo att hjälpa dig, när det behövs.

9 kubikmeters tank vid vattenläckor

Om oturen är framme och du får en vattenläcka kan det vara bra för dig att veta att vi med den nya stora spolbilen kan suga upp 9 kubikmeter vatten på en enda gång som kan vara avgörande för hur stora kostnaderna kan bli för eventuella vattenskador.

Vi rekommenderar schemalagd slamsugning och tömning

Med vår tjänst schemalagd slamsugning och tömning kan vi förebygga dyra incidenter som översvämningar och driftstopp. Det är dessutom så att dessa incidenter kan vara rejält kostsamma eftersom det oftast handlar om att ta hand om och sanera utrymmen där slammet har tagit sig fram. Du kan säkert tänka dig hur det skulle kunna se ut. Genom en schemalagd slamsugning och tömning kommer vi regelbundet och då slipper du otrevligheterna som kan uppstå.

Med vår nya spolbil kan vi åta oss större uppdrag

Med vårt stora kunnande och moderna maskinpark erbjuder vi kompletta VA-lösningar och utför alla typer av förebyggande och akuta åtgärder inom avlopp och vatten. Allt från akuta situationer till förebyggande arbete med rörinspektioner, slamsugning, tömning och spolningar av spill- och dagvattensystem. Med vår egna stora spolbil kan vi åta oss större uppdrag vilket vi oerhört glada för att kunna erbjuda våra kunder.

Effektiva spoltjänster inom Karlstad med omnejd

Vi arbetar i huvudsak med förebyggande spolarbete och akuta situationer. Vår jour hjälper dig med snabba åtgärder när du har fått stopp i avloppet men även med lugna förebyggande stamspolningar i Karlstad med omnejd. Med omnejd innebär att vi kan hjälpa dig även om du bor på en annan ort i Värmland.

Kontakta oss gärna för planering av förebyggande åtgärder men också för hjälp kring akuta situationer som snabbt måste lösas.

Jag behöver hjälp! Situationen är akut!

Just nu är det lugnt! Därför vill jag planera för förebyggande åtgärder så att lugnet kan fortsätta!

Share This